23.5.2. Web API 调用

  • 查询 GitHub API
  • 检查 API 资源是否存在
  • 使用 GitHub API 创建和删除 Gist
  • 使用 RESTful API 分页
  • 处理速率受限 API